Algemene Voorwaarden Zorggroep Sassenheim

Algemeen

1.       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties betreffende producten en diensten geleverd door Zorggroep Sassenheim. 

Leveringen

2.       Zorggroep Sassenheim spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden echter zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.
3.       Indien een product niet op voorraad is en op verzoek van de client is besteld, dan wel wordt bereid, is de client verplicht het product af te nemen althans voor het product te betalen.
4.       Consulten kunnen door de client worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt Zorggroep Sassenheim zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
5.       Indien onverkorte toepassing van artikel 4 een onbillijke uitkomst tot gevolg heeft kan Zorggroep Sassenheim, alle feiten en omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, besluiten de toepassing achterwege te laten. Ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden van client, danwel zijn directe naaste (familie), vallen in ieder geval binnen het bereik van deze hardheidsclausule.
6.       Indien en voor zover een client enige achterstand in betaling van eerdere rekeningen van Zorggroep Sassenheim heeft, is Zorggroep Sassenheim gerechtigd verdere leveringen te weigeren, althans slechts tegen contante betaling tot levering over te gaan.
7.       Klachten over geleverde producten dienen binnen 48 uur nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, dan wel het gebrek aan het product is ontdekt, aan Zorggroep Sassenheim schriftelijk te worden gemeld. Naar aanleiding van een dergelijke klacht dient de client Zorggroep Sassenheim te allen tijde in de gelegenheid een eventueel gebrek te herstellen of het geleverde te vervangen.

Betaling

8.       De door Zorggroep Sassenheim gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door Zorggroep Sassenheim ontvangen te zijn.
9.       Zorggroep Sassenheim is gerechtigd bij aankoop van een product een aanbetaling te verlangen ter hoogte van maximaal 50% van het volledig te declareren bedrag.
10.   Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de client in verzuim en is Zorggroep Sassenheim gerechtigd, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening te brengen en over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen.
11.   Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de client. De incassokosten worden berekend conform de staffel die de rechtbanken, sector civiel en kanton, hanteren. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de client binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.
12.   De client blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van Zorggroep Sassenheim, ook indien de client de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan Zorggroep Sassenheim laat voldoen.
13.   Indien en voor zover Zorggroep Sassenheim haar vorderingen op de client door een factoringmaatschappij laat incasseren, geldt eveneens het in deze betalingsvoorwaarde bepaalde, met dien verstande dat de client dan geacht wordt aan de factoringmaatschappij te betalen.

Duurovereenkomsten

14.   Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, abonnementen, of overeenkomsten van bruikleen, worden aangegaan voor de in de opdracht beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.
15.   Duurovereenkomsten kunnen worden opgezegd, mits met inachtneming van een termijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
16.   Incidentele annulering van diensten door Zorggroep Sassenheim te leveren op basis van genoemde duurovereenkomsten, dient te geschiede uiterlijk 24 uur voordat de dienst zal worden geleverd. Zorggroep Sassenheim behoudt zich het recht voor (een deel van de) kosten voor de geannuleerde dienst in rekening te brengen.

Overig

17.   Op overeenkomsten met Zorggroep Sassenheim is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.   Alle geschillen tussen Zorggroep Sassenheim en clienten, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Maart 2021