Het belang van multidisciplinaire samenwerking wordt met de jaren, mede door de vergrijzing, steeds belangrijker. De complexiteit van zorg stijgt, dit tezamen met de multi-morbiditeit. Daarnaast bestaat de trend dat er steeds meer zorg vanuit de tweedelijn naar de eerstelijn wordt verschoven. De eerstelijnszorgverleners dienen nauw met elkaar samen te werken om aan de stijgende complexe zorgvragen te voldoen. Samenwerking met de verschillende disciplines die een centrum overstijgt is dan ook noodzakelijk om de optimale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Vanuit deze visie hebben de eerstelijns zorgverleners in Sassenheim besloten om de samenwerking rondom de chronische patiënten en diens netwerk verder te structureren en uit te breiden over de gemeente Sassenheim breed. De medewerkers van de Zorggroep Sassenheim zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Zorggroep. Zij vormen de verbindingsschakel tussen de zorgprofessionals binnen de aangesloten praktijken van de Zorggroep, de ROHWN, Caliber en andere samenwerkingspartners.

 

Wijksamenwerkingsverband

In een wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan u als cliënt in uw eigen wijk.

Zorgverleners zoals onder andere huisartsen, diëtisten, fysio- en oefentherapeuten, apothekers, thuiszorg evenals maatschappelijke hulpverleners, medewerkers van jeugdgezondheidszorg, eerstelijnspsychologen en medewerkers uit de thuiszorg en verzorgingshuizen kunnen deel uitmaken van een wijksamenwerkingsverband. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De aangesloten praktijken die deelnemen aan het wijksamenwerkingsverband staan vermeld op deze website bij het kopje Zorgproffesionals.

 

Afstemming

Wanneer een cliënt met meerdere zorgverleners te maken heeft, is afstemming van zorg op de juiste plaats en door de juiste professional van groot belang. Deze afstemming vindt plaats in de vorm van zowel cliëntbesprekingen voor afstemming van gezamenlijk behandeling, overdracht van behandelingen, teambesprekingen over het algemene zorgverleningsbeleid en eventueel over een met elkaar te delen  behandelplan. Aanleiding voor cliëntbesprekingen zijn vaak problemen of afstemming in de zorgverlening, complexe zorg of de noodzaak om snel veel hulp te bieden. Bijvoorbeeld voor iemand die na een operatie uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Om thuis verder te herstellen, moet er bij thuiskomst allerlei hulp geregeld zijn, zoals wondverzorging, huishoudelijke hulp, genees- en hulpmiddelen.

 

Lang niet iedereen zal merken dat hulpverleners met elkaar samenwerken. Verreweg de meeste mensen gaan maar een paar keer per jaar naar de huisarts. Zij merken bijvoorbeeld niet dat de huisarts het voorschrijven van geneesmiddelen intensief afstemt met de nabijgelegen apotheek. De hulpverleners aangesloten bij ons WSV hebben zich de volgende doelen gesteld:

  • Een geïntegreerde aanpak: er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van een klacht;
  • Zolang de cliënt wil en kan, indien mogelijk, zorg verlenen in de thuissituatie;
  • Het streven naar een doelmatige zorgverlening, bijvoorbeeld door niet onnodig te verwijzen naar de specialist en door geen onnodig dure geneesmiddelen voor te schrijven;
  • Het gebruik maken van elkaars kennis, gezamenlijke voorlichting, afspraken over het bewaken van privacy en aandacht voor preventie; het maken van werkafspraken of zorgprogramma’s voor veel voorkomende klachten of ziektes.

 

Afstemming sociaal domein

Aangezien gezondheidsklachten ook hun oorzaak kunnen vinden in maatschappelijke of sociale problematiek, is samenwerking met maatschappelijke of welzijnsorganisaties van groot belang. Mogelijke medische informatie of de informatie uit een behandelplan zullen NIET worden gedeeld met deze organisaties. De samenwerking zal met name gericht zijn op veilige communicatie over een situatie zonder uw medische gegevens hierbij te betrekken.