De huisarts verwijst patiënten die zich bij hem of haar melden met klachten die doen denken aan angst- of stemmingsproblematiek door naar de POH-GGZ. Te denken valt aan klachten van somberheid, hyperventilatie, opvallende verslechtering in sociaal of beroepsmatig functioneren, frequent spreekuurbezoek met wisselende klachten zonder somatische oorzaak, verzoek om slaapmiddelen of kalmerende middelen en vermagering bij ouderen.

 

Acute problematiek (psychotische toestand, hoog suïciderisico) wordt direct verwezen naar de SGGZ (specialistische GGZ Zorg).

 

Werkwijze
De taken van de POH-GGZ zijn vraagverheldering, diagnostiek en kort- of langerdurende ondersteuning. De doelgroep is patiënten die kampen met psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische klachten. Tijdens de intakeprocedure beoordeelt de POH-GGZ op basis van de klachteninventarisatie en eventueel middels een screeningsinstrument (4DKL/ BDI/uitgebreidere screener) of er sprake is van een (vermoeden) van een DSM-benoemde stoornis en maakt deze een inschatting qua complexiteit, ernst, risico en beloop op basis waarvan hij/ zij met de huisarts overlegt over een eventuele doorverwijzing. Het kan dan gaan om een verwijzing naar de BGGZ of SGGZ, maar de patiënt kan ook doorverwezen worden naar (psychosomatische) fysiotherapie of het algemeen maatschappelijk werk. De POH-GGZ overlegt met de huisarts of een medicamenteuze ondersteunende interventie geschikt is.

 

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

 

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

 

De begeleiding van de POH-GGZ heeft als uitgangspunt het versterken van de coping van de patiënt. Tijdens de gesprekken en bij het meegeven van opdrachten kan de POH-GGZ, afhankelijk van diens kennis van en ervaring met, gebruikmaken van technieken uit bijvoorbeeld de probleemoplossende therapie (PST), kortdurende behandeling (KDB), cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke therapie (IPT). De POH-GGZ besteedt tot slot aandacht aan terugvalpreventie.

 

Wat is een POH GGZ jeugd?
Ouders en scholen kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom is er druk gedrag, angst, of een slaapprobleem? De POH GGZ kan met een aantal gesprekken het probleem in kaart brengen en helpen bij eventuele vervolgstappen. De POH GGZ behandelt zelf geen kinderen maar heeft een goed zicht op de voorzieningen voor de jeugd binnen de gemeente.

 

Wat kunt u van de POH GGZ jeugd verwachten?
De taak van de POH GGZ jeugd is het in kaart brengen van uw psychische en/ of psychosociale problemen van uw kind en zijn/haar hulpvraag.
Daarnaast kan de POH GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor de klachten van uw kind verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts en het CJG/JGT bepaald wat voor uw kind de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.

 

 

Voorlichting, informatie en educatie
De huisarts of POH-GGZ voorziet de patiënt van meer kennis over en inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van de klachten middels psycho-educatie. Dit kan aangevuld worden met E-mental health. De informatie die de POH-GGZ meegeeft is onder andere gericht op het aanbrengen of aanhouden van structuur zoals het besteden van aandacht aan een evenwichtig dag-/nachtritme, een gezond eetpatroon, het inbouwen van voldoende buitenlucht/ beweging en het stimuleren van het investeren in betekenisvolle contacten.

Veel informatie is terug te vinden op  www.thuisarts.nl.